สารอันตรายอุบัติใหม่

สารอันตรายอุบัติใหม่ หมายถึง สารปนเปื้อนที่อาจเป็นสารเคมีหรือสารประกอบใด ๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุ กำหนด หรือจัดประเภทไว้ในข้อบังคับหรือกฎระเบียบใด ๆ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน จะถูกเรียกว่า Emerging Pollutant ตัวอย่างเช่น Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Bisphenol A, Methyl tert-Butyl Ether (MTBE), 1,3-Butadiene, 1,4 dioxane ในภาคอุตสาหกรรม, Alachlor ในภาคเกษตร

MARC Information

245 a : Title 
สารอันตรายอุบัติใหม่ 
520 a : Description 
สารอันตรายอุบัติใหม่ หมายถึง สารปนเปื้อนที่อาจเป็นสารเคมีหรือสารประกอบใด ๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุ กำหนด หรือจัดประเภทไว้ในข้อบังคับหรือกฎระเบียบใด ๆ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน จะถูกเรียกว่า Emerging Pollutant ตัวอย่างเช่น Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Bisphenol A, Methyl tert-Butyl Ether (MTBE), 1,3-Butadiene, 1,4 dioxane ในภาคอุตสาหกรรม, Alachlor ในภาคเกษตร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.