น้ำบาดาลเพื่อประชาชน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อยอด การนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ

More Information

245 a : Title 
น้ำบาดาลเพื่อประชาชน 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น