รู้จัก...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และเป็นศูนย์รวมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น และทันสมัยต่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และมีความพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรืออุทกภัย

More Information

245 a : Title 
รู้จัก...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น