พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง ราโชวาทชาดก

1 ในนิทานชาดก 500 ชาติ ปลูกฝังคุณธรรมและความดีงามแก่เด็กและเยาวชน "ธรรมะของผู้นำ" พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ปลอมองค์ เสด็จไปทั้งในเมืองนอกเมืองและในป่าหิมพานต์ เพื่อทราบว่าพระองค์เป็นพระราชาเช่นไร

More Information

245 a : Title 
พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง ราโชวาทชาดก 
100 a : Author 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น