"โคก หนอง นา Model" บันไดสู่ความยั่งยืน

“ทสม.ประชาชนจิตอาสาและภาคีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดี ให้สังคมไทย” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ทสม. จึงมีนโยบายสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ โครงการส่งเสริมเครือข่าย โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ มีเงินสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาทต่อโครงการ และมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี “โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการของเครือข่าย ทสม. คือการทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทพื้นที่นั้น ๆ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เครือข่าย ทสม. มีความสนใจที่จะเสนอโครงการสามารถเตรียมความพร้อม สำรวจคุณสมบัติ รูปแบบงานที่เข้าข่าย ในการจะเขียนขอเสนอโครงการได้ ติดตามรายละเอียดและการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ ได้ที่ Facebook Fanpage เครือข่าย ทสม. เหยี่ยวข่าว ทสม. หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเว็บไซต์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

More Information

245 a : Title 
"โคก หนอง นา Model" บันไดสู่ความยั่งยืน 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น