นอกจาก COVID-19 ที่กำลังระบาดส่งผลกระทบไปทั่วโลกแล้ว วิกฤตการณ์ของภาวะโลกร้อน ที่ถือเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานนั้น ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทุกหย่อมหญ้าไม่แพ้กัน . ถึงเวลาแล้ว.... ที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงภัยต่างๆ ที่มีบ่อเกิดจากภาวะโลกร้อน ด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ . เพราะเราต้องการส่งต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนโลกใบนี้ให้คงอยู่กับเราและลูกหลานของเราในสภาพที่ดีที่สุดสืบไปครับ . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

MARC Information

245 a : Title 
Leaders Summit 2021 
520 a : Description 
นอกจาก COVID-19 ที่กำลังระบาดส่งผลกระทบไปทั่วโลกแล้ว วิกฤตการณ์ของภาวะโลกร้อน ที่ถือเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานนั้น ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทุกหย่อมหญ้าไม่แพ้กัน . ถึงเวลาแล้ว.... ที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงภัยต่างๆ ที่มีบ่อเกิดจากภาวะโลกร้อน ด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ . เพราะเราต้องการส่งต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนโลกใบนี้ให้คงอยู่กับเราและลูกหลานของเราในสภาพที่ดีที่สุดสืบไปครับ . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.