ผลลัพจากการค้น"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" : 3