ผลลัพจากการค้น"กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" : 1