การเกษตร เคมี VS อินทรีย์ยั่งยืน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
07 Dec 2021          67 Views


แม้ว่าการปกป้องผลผลิตจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความต้องการของมนุษย์ แต่การลดมลพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็มีความสำคัญเทียบเท่ากับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่รักษาสุขภาพและหน้าที่ของดิน ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรที่ยั่งยืน คือ การทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยที่พื้นที่ที่ทำเกษตรนั้น ต้องไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลของธรรมชาติให้มากที่สุด


#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ขอบคุณข้อมูลจาก

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร https://www.seub.or.th/bloging/news/global-news/64เปอร์เซ็นต์ปนสารเคมี/

 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=17