สส. เปิดขั้นตอนขออนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
14 Oct 2021          21 Views
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ตระหนักถึงปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โล่งในปัจจุบัน ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนา "เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน" ขึ้น มีการคิดค้น ออกแบบ พัฒนาและจัดสร้างเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันต้นทุนต่ำ มีการทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้จนได้ต้นแบบเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันที่มีประสิทธิภาพสูง ปลดปล่อยก๊าซพิษจากการเผาน้อยมากเมื่อเทียบกับการเผาในที่โล่งแบบเดิมๆ ซึ่งเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 2 สิทธิบัตร หากท่านใดประสงค์จะขออนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การขอแบบเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน เพื่อการผลิต การใช้ การเผยแพร่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแหล่งชุมชน ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ถือเป็นการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรดังกล่าว มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะถือว่ามิได้ทำให้ถูกต้อง ตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวจึงเป็นโมฆะตามมาตรา 152 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ในกรณีที่ท่านขอความอนุเคราะห์ต้นแบบหรือแบบเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม

2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ดังไฟล์ที่แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)

3. อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ผู้ได้รับอนุญาตให้รับแบบเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมข้อ 11 และข้อ 14 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ทั้งนี้หากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวอาทิตยา พามี ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 4182-9 ต่อ 2312