WWF เผย อาหารถูกทิ้งเป็นขยะกว่า 2.5 พันล้านตันต่อปี ก่อให้เกิดโลกร้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
27 Jul 2021          141 Views


งานวิจัย WWF ชี้อาหารทั่วโลกถูกทิ้งให้เป็นขยะกว่า 2.5 พันล้านตันในทุกปี และ 40% ของอาหารที่ผลิตขึ้นทั่วโลกไม่มีโอกาสไปถึงโต๊ะอาหาร อาหารที่ถูกทิ้งมากพอเลี้ยงผู้คนทั่วโลกจำนวนมาก การผลิตอาหารใช้ทรัพยากรมหาศาล ขยะเหลือทิ้งปล่อยก๊าซมีเทนทำโลกร้อนหนัก ชี้ผู้คนเริ่มปรับบริโภคลดขยะอาหาร ร้านอาหาร-ค้าปลีก-ภาครัฐเร่ิมมีมาตรการ

องค์การกองทุนสัตวป่าโลกสากลประเทศไทย WWF Thailand เผยว่ารายงานล่าสุดจาก WWF ร่วมกับ Tesco พบอาหารเหลือทิ้ง หรือ Food Waste กว่า 2.5 พันล้านตันทั่วโลกในแต่ละปี ซ้ำเติมปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากขยะจากอาหารสามารถปล่อยก๊าซมีเทน (Methane) ที่มีความรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 20 เท่า รายงานชื่อ ‘Driven to Waste: The Global Impact of Food Loss and Waste on Farms' พบ 40% ของอาหารจบลงที่ 'ถังขยะ' มากกว่าโต๊ะอาหาร เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ 33% โดยปัญหาขยะอาหารไม่ได้มาจากอาหารเหลือจากครัวเรือนเท่านั้น แต่รายงานชี้ให้เห็นว่า ขยะอาหารมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่กระบวนการผลิต ทั้งในฟาร์ม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาด มาจนถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และโรงแรม ซึ่งรวมแล้วสร้างปริมาณขยะอาหารมากกว่า 1.2 ล้านตันในทุกปี การผลิตอาหารทุกชนิดใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมหาศาล ทั้งที่ดิน น้ำ และพลังงาน เมื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกแล้ว อาหารที่ถูกทิ้งทั้งหมด (ตั้งแต่ต้นทางการผลิตในฟาร์ม ไปจนถึงปลายทางการขนส่ง-จัดจำหน่าย) ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 8% ของจำนวนก๊าซทั้งหมดในชั้นบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม รายงาน Driven to Waste ชี้ให้เห็นว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงขึ้นเป็น 10% เนื่องจากปริมาณขยะอาหารที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี อาหารเหลือทิ้งเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอาหารเพื่อใช้ในงานเลี้ยงต่าง ๆ ที่มากเกินไป หรือไม่ได้คํานึงถึงพฤติกรรมผู้บริโภค การทิ้งอาหารที่จําหน่ายไม่หมดของธุรกิจการค้าในแต่ละวัน อาหารเน่าเสียหรือสูญหายระหว่างขนส่ง หรือแม้แต่ ‘วัฒนธรรมการกินให้เหลือไว้ในจาน’ เพื่อเป็นการแสดงออกมารยาททางสังคมในบางประเทศ รายงานยังพบอีกว่า อาหารเน่าเสีย หรือถูกคัดทิ้งของทุกประเทศรวมกันมีปริมาณ ‘มากพอ’ เลี้ยงปากท้องประชากรทั่วโลกได้อีกจำนวนมาก โดยสำหรับประเทศไทยนั้น กรมควบคุมมลพิษรายงานว่า ไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของปริมาณทั้งหมด แต่การขาดระบบการคัดแยกขยะทำให้ขยะอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังถูกกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ การสูญเสียอาหาร ถือเป็นความเสียหายทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ และ ‘ความเจ็บปวด’ ของประชากรโลกที่ยังคงอดอยาก และต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อมีอาหารลงท้อง โชคดีที่ปัจจุบัน คนในสังคมเริ่มตื่นตัวมากขึ้น และปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible consumption) หรือลด-เลิกการทิ้งขว้างอาหาร (No food waste) โดยร้านอาหารในหลายประเทศเริ่มคิด “ค่าปรับ” ลูกค้าที่ทานอาหารเหลือ หรือภาครัฐเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมาย “ภาษีอาหารที่ทิ้งขว้าง” สำหรับบริษัทผลิตอาหาร หรือซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อควบคุมการทิ้งผัก-ผลไม้ที่ยังไม่หมดอายุ หรือการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมด ให้กับองค์กรการกุศล หรือมูลนิธิ เพื่อถูกต่อส่งให้เป็น “มื้ออาหารล้ำค่า” ให้กับผู้ยากไร้ 

แหล่งอ้างอิง :

1. https://www.worldwildlife.org/press-releases/over-1-billion-tonnes-more-food-being-wasted-than-previously-estimated-contributing-10-of-all-greenhouse-gas-emissions

2. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/driven_to_waste_summary.pdf

3. https://www.wwf.or.th/

4. https://web.facebook.com/wwfthailand/?fref=mentions&__tn__=K-R

5. https://web.facebook.com/environman.th/posts/3893929270735491?__tn__=K-R