คพ. จัดงาน“รัฐ-ราษฎร์ รวมพลัง ร่วมใจ แก้ปัญหาน้ำเสีย”

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25 Jun 2019          305 Viewsกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงาน“รัฐ-ราษฎร์ รวมพลัง ร่วมใจ แก้ปัญหาน้ำเสีย” ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และสถาบันอุดมศึกษาผลักดันอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า คพ.ได้จัดงาน“รัฐ-ราษฎร์ รวมพลัง ร่วมใจ แก้ปัญหาน้ำเสีย” เพื่อส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักให้ความสำคัญและร่วมกันลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพน้ำ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาคาร สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องซึ่งในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นการอบรมให้ความรู้และชี้แจงแนวทางดำเนินการภายใต้ “โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานกำหนดนโยบายในการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง มีการจัดการน้ำเสียจากอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาเป็นอาคารราชการต้นแบบ ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการตรวจสอบและควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามกฎหมาย ส่วนในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จะเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับอาคาร สถานประกอบการภาคเอกชน ในแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดเพื่อลดการระบายน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แหล่งน้ำมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อประโยชนต่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยขั้นตอนต่อจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้งต่อไป