รมว.ทส. ชงนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกเสนอ กก.วล. ตั้งเป้าห้ามนำเข้า ปี 2568 พร้อมผลักดันร่างแผนปฏ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19 Sep 2022          20 Views          การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า มูลนิธิบูรณะนิเวศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม

          นายวราวุธ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ความสามารถในการผลิตจริงของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตปลอดอากร 14 แห่ง และข้อเสนอแนะการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตนำเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั่วไป : กรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีในปริมาณไม่เพียงพอ และมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกและมาตรการลดผลกระทบจากการห้ามนำเข้าเศษพลาสติก โดยได้มอบหมายให้ คพ. จัดทำเป็นนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก รวมทั้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

          นายวราวุธ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ได้ประชุมหารือแนวทางการการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปในมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกเพื่อควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดมลพิษในประเทศไทย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เศษพลาสติกเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต มติการประชุมในวันนี้ นับได้ว่าเป็นของขวัญสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ทุกฝ่ายล้วนเห็นด้วยต่อข้อเสนอตามที่ คพ. ฝ่ายเลขานุการเสนอ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด