การผลิตอาหารจากภาคเกษตรและปศุสัตว์ทั่วโลก ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถึง 1 ใน 4 ของทั้งหมด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
22 Jun 2022          18 Views
    เมื่อข้อมูลข่าวสารในโลกยุคใหม่ กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อุตสาหกรรมอาหารที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตอาหารที่เริ่มตั้งแต่การปลูกพืช การทำปศุสัตว์ ทำประมงรูปแบบต่าง เพื่อนำผลผลิตมาบริโภคโดยตรงหรือเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บให้นานขึ้น และสะดวกในการบริโภค ถูกตั้งคำถามเรื่องการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

    การผลิตอาหารถูกมองว่าต้องใช้ทรัพยากรในปริมาณมหาศาล โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ การเพาะปลูกมีส่วนทำให้เกิดปัญหาดินปนเปื้อนมลพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย รวมทั้งกรณีที่ภาคเกษตรและปศุสัตว์ทั่วโลกนั้น มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ไปจนถึงการผลิตอาหารเกินปริมาณความต้องการจนเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก 

        อุตสาหกรรมอาหารหลายแห่ง ได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Productivity) เพิ่มสมรรถนะในการจัดการผลิตโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดและการลดปริมาณของเสีย จัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับคุณภาพสินค้า ลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด (Pollution Prevention) ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและลดต้นทุนในการผลิตไปพร้อมๆกัน และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่คำนึงถึงเรื่องนี้

        นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารหลายแห่งทั่วโลก ยังได้กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาขยะอาหาร” (food waste) อย่างจริงจัง ด้วยการผลิตอาหารให้มีปริมาณพอดีกับความต้องการในการบริโภคแต่ละวัน หากมีอาหารเหลือทิ้งก็แก้ปัญหา ด้วยการลดราคา แจกฟรี หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องถูกนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบให้น้อยที่สุด และประกาศจุดยืนในการผลิตอาหารอย่างสมดุลเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

.

#NextNormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล 

#การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด