6 แหล่งพลังงานสีเขียว

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
11 May 2022          33 Views
        เชื้อเพลิงฟอสซิลจากถ่านหิน น้ำมัน มีส่วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเจ็บป่วยเสียชีวิตประมาณปีละ 4.5 ล้านคน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจราว 2.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.3% ของจีดีพีโลก ดังนั้นหลายประเทศ วางแผนในการลดมลพิษ โดยหันไปพึ่งพาพลังงานจากแหล่งพลังงานสีเขียว (Green Energy) หรือ พลังงานที่ได้มาจากธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
.
1.พลังงานแสงอาทิตย์
    เป็นพลังงานที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตพลังงานความร้อนผ่านเซลล์แสงอาทิตย์หรือ     “โซลาร์เซลล์” (Solar Cell) ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง ดวงอาทิตย์สามารถปล่อยพลังงานในรูปของรังสีถึงประมาณ 174,000 เทระวัตต์ หรือเกือบเท่ากับพลังงานทั้งหมดที่โลกใช้ตลอดปี
.
2.พลังงานลม
    พลังงานที่ได้มาจากลมปั่นกังหันลมเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าจะใช้พลังงานลมเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.25 ของพลังงานทดแทนทั้งหมด หรือ คิดเป็น 3002 เมกะวัตต์ ภายใน ..2579 
พลังงานน้ำ การใช้พลังงานจากแหล่งนี้ มีหลักการเดียวกับพลังงานลม แต่ใช้กระแสน้ำจากที่สูงหมุนกังหันน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 2,918 เมกะวัตต์
.
3.พลังงานชีวมวล
    ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษไม้ ฟางข้าว ชานอ้อย ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว น้ำเสียจากโรงงาน หรือมูลสัตว์ต่างๆ โดยนำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพ หรือเผาเพื่อนำความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือไอน้ำในโรงงาน 
.
4.พลังงานความร้อนใต้พิภพ
    แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ เป็นรูปแบบแรงดันจากน้ำพุร้อน ไอน้ำร้อน หรือโคลนเดือด เป็นแหล่งพลังงานอันมหาศาล อุณหภูมิของแหล่งกักเก็บ อาจสูงถึง 370 องศาเซลเซียส ความร้อนที่ได้ จะถูกใช้หมุนกังหันผลิตไฟฟ้า และมีระบบกักเก็บเพื่อหมุนเวียนใช้งาน
.
5.ก๊าซธรรมชาติ
    เป็นพลังงานจากซากฟอสซิล เช่นเดียวกับ ถ่านหินและน้ำมัน แต่เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถคัดแยกสิ่งเจือปน และองค์ประกอบก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้ได้ก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ น้ำหนักเบา ติดไฟยาก มีความปลอดภัย เผาไหม้แบบสมบูรณ์ เป็นพลังงานสะอาด ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น
.
#NextNormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล 
#พลังงานสีเขียว 
#พลังขับเคลื่อนโลกอนาคต