รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนปี พ.ศ. 2563

รายงานสถานการณ์์ของเสียอันตรายจากชุุมชน ปี พ .ศ. 2563 เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่่อนให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตราย และการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมููลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
และยุุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพื่่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงานดังกล่่าว ประจำปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๖๓ และวิเคราะห์สภาพปัญหาแนวทางการดำเนินงานเพื่่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ จั ดทำเป็นรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุุมชน ปี พ .ศ. ๒๕๖๓ โดยเนื้อหารายงานประกอบด้วย การดำเนินงานที่่ผ่่านมา สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุุมชน ปัญหาและอุุปสรรคในการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุุมชน และข้อเสนอแนะในการจัดการของเสียอันตรายจากชุุมชน

วันที่เผยแพร่ : Sep 19, 2022
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ, วารสาร
จำนวนหน้า : 62
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนปี พ.ศ. 2563 
300 a : Total pages 
62 
260 b : Name of publisher 
บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 
260 c : Date of publication 
20/09/2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด