คู่มือนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์

ประเทศไทย มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ในปี 2562 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.7 ล้านต้น และมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ จำนวน 12.6 ล้านต้น คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สาเหตุที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ บริการสั่งอาหารออนไลน์ ทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละวันคนไทยสร้างขยะมูลฝอยมากถึง 1.3 กิโลกรัมต่อคน ร้อยละ 64 ของขยะทั้งหมดคือเศษอาหาร หากเราสามารถนำขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักการ 3Rs จะช่วยทำให้มีการจัดการขยะอินทรีย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลให้ปริมาณขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นลดลง มีการนำขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้น
ไปใช้ประโยชน์ ลดการปนเปื้อนของขยะอินทรีย์ในหลุมฝั่งกลบ และยังช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่วางจำหน่าย :
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 34
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ 
300 a : Total pages 
34 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
มิถุนายน 2021 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น