Published date : May 17, 2021
Publisher : -
Page : -
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2562 
520 a : Description 
รายงานเรื่องสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาลและระดับน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ทั่วประเทศจำนวน 2,098 บ่อ 1,162 สถานี ประกอบกับข้อมูลวิจัยด้านน้ำบาดาลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาล ผลการศึกษาความอ่อนไหวของชั้นน้ำบาดาล ผลการศึกษาการปนเปื้อนในน้ำบาดาลของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานอื่น โดยรายงานประกอบด้วย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาลของแต่ละภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาลเปรียบเทียบในระยะเวลา 5 ปี ข้อเสนอแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ทำให้คุณภาพน้ำบาดาลเสื่อมลง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.