การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
Published date : May 17, 2021
Publisher : -
Page : -
Rating :

MARC Information

245 a : Title 
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 
520 a : Description 
น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ก่อนจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภคจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อให้ทราบคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ คุณลักษณะทางบัคเตรี โดยผลวิเคราะห์ต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำบาดาลดื่มได้ สะอาด ปลอดภัย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.