คู่มือการจัดการ ภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Page : 59
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการจัดการ ภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2020 
300 a : Total pages 
59 
520 a : Description 
คู่มือการจัดการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาแนวทางการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการดำเนินงานภัตตาคารและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปี 2562 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างการดำเนินงานสำหรับภัตตาคารและร้านอาหารที่สนใจ และใส่ใจร่วมกัน เพื่อเป็นคู่มือให้กับภัตตาคารและร้านอาหารที่มีความสนใจ มุ่งมั่นดำเนินกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการการจัดซื้อวัตถุดิบ การเตรียม การปรุง ไปจนถึงการให้บริการ นอกจากนั้นยังมีการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนที่จะเหลือส่งกำจัด และยังให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มาใช้บริการ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.