คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ควบคุม กำกับและดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลจำนวนมาก และบางฉบับได้มีการแก้ไขและปรับปรุงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลและประชาชนทั่วไปได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้รวบรวมขั้นตอนการประกอบกิจการน้ำบาดาลไว้ ตั้งแต่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การขอแก้ไขใบอนุญาต การขอโอนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล การขอยกเลิกและอุดกลบบ่อน้ำบาดาลเมื่อเลิกประกอบกิจการน้ำบาดาลแล้ว ตลอดจนหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตในการรายงานการใช้น้ำบาดาลและการชำระค่าใช้น้ำบาดาลด้วย

วันที่เผยแพร่ : Sep 18, 2020
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น