แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เกินสมดุลธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาการลดระดับลงของน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำแนวทางการเติมน้ำใต้ดินฉบับนี้เพื่อนำเสนอหลักการขั้นตอนการดำเนินงานเติมน้ำใต้ดิน ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การออกแบบและก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดิน การติดตามและประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำใต้ดินให้มีใช้อย่างยั่งยืน

Published date : Jun 16, 2020
Publisher : -
Page : 74
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 
300 a : Total pages 
74 
520 a : Description 
การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เกินสมดุลธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาการลดระดับลงของน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำแนวทางการเติมน้ำใต้ดินฉบับนี้เพื่อนำเสนอหลักการขั้นตอนการดำเนินงานเติมน้ำใต้ดิน ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การออกแบบและก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดิน การติดตามและประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำใต้ดินให้มีใช้อย่างยั่งยืน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.