การศึกษารูปแบบการพัฒนอาชีพด้านการเกษตรของประชาชน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำตามหลักธรรมาภิบาล อุทยานแห่งชาติศรีน่าน กลุ่มอินทนนท์ ปธส. รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
Call No. : -
Publisher : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 82
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การศึกษารูปแบบการพัฒนอาชีพด้านการเกษตรของประชาชน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำตามหลักธรรมาภิบาล อุทยานแห่งชาติศรีน่าน กลุ่มอินทนนท์ ปธส. รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
82 
520 a : Description 
มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากลไกและปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาความเป็นอยู่ด้านการทำอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ชันและนำเสนอทางเลือกที่ส่งผลดีต่อทั้งรายได้ของเกษตรกรและป่าไม้ (Win-win) ที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันไป 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร เพื่อนำเสนอแนวทางที่สามารถใช้ในการลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรซึ่งประสบความสำเร็จแล้วของหน่วยจัดการต้นน้ำลุ่มน้ำมีด (น้ำมีดโมเดล) ตามแนวทางของโครงการโคก หนอง นา มาปรับใช้กับพื้นที่บ้านห้วยเลา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.