การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองน่านในการบริหารจัดการตนเอง “ม่วนแต้ แลตนเอง” กลุ่มสิมิลัน ปธส. รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
Call No. : -
Publisher : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 59
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองน่านในการบริหารจัดการตนเอง “ม่วนแต้ แลตนเอง” กลุ่มสิมิลัน ปธส. รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
59 
520 a : Description 
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ บริบทของปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา ศึกษารูปแบบการสื่อสาร กระบวนการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่ม และพัฒนาตนเองของชุมชน ศึกษาการมีส่วนร่วมในรูปแบบ Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System (SDGs-PGS) ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.