คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Published date : Nov 12, 2019
Publisher : -
Page : 55
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
260 b : Name of publisher 
กรมควบคุมมลพิษ 
260 c : Date of publication 
2558 
300 a : Total pages 
55 
520 a : Description 
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวโดยการนำหลักการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนบรรจุลงในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555– 2559 โดยมุ่งเน้นการกำหนดและส่งเสริมนโยบายที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ภาครัฐ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดที่จะสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนให้ภาคการผลิตเพื่อมุ่งไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนได้ ภาครัฐจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้าง อุปสงค์ และสนับสนุนให้เกิดอุปทานในการสร้างตลาดสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.