มารู้จัก... มาตรการเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษ

ปัญหามลพิษและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศให้ความสนใจและ หันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการนามาตรการและเครื่องมือต่างๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์และนามาใช้เสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ อาทิ ภาษีสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียม ค่ามัดจาคืนเงิน ค่าประกันความเสียหาย จะเป็นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ที่ถูกรวมไว้กับต้นทุนการผลิต ทาให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเลือกผลิตสินค้าหรือดาเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เนื่องจากต้นทุนสินค้าจะต่ากว่าสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ซึ่งจะถูกบวกภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดการมลพิษในอัตราที่สูง สินค้าจึงมีราคาแพงกว่า ผู้บริโภคจึงมีทางเลือกในการเลือกบริโภคสินค้าหรือใช้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น กลไกการตลาดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทาให้สินค้ามีราคาลดลง

วันที่เผยแพร่ : Nov 12, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 33
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
มารู้จัก... มาตรการเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษ 
300 a : Total pages 
33 
260 b : Name of publisher 
กรมควบคุมมลพิษ 
260 c : Date of publication 
2558 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น