ทำความรู้จัก ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ระดับประเทศประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่ประเทศต่างๆ กาหนดเป็นนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระดับโลก ภูมิภาค อนุภูมิภาค และประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและกลุ่มสมาชิกในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจากผลกระทบของการพัฒนาและนาไปสู่การเชื่อมโยงเข้ากับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) โดยมีการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในวาระโอกาสต่างๆ เป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของประเทศสมาชิก
ประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งไทยเป็นประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้ง หรือการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค อนุภูมิภาคต่างๆ และระดับโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเหล่านี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหลายๆ หน่วยงานเพื่อให้เกิดการดาเนินงานความร่วมมืออย่างบูรณาการ และกรมควบคุมมลพิษได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเอกสารการประชุม ความร่วมมือ การสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบการประชุม การติดตามผลการประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ : Nov 12, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 25
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
ทำความรู้จัก ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ระดับประเทศประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
300 a : Total pages 
25 
260 b : Name of publisher 
กรมควบคุมมลพิษ 
260 c : Date of publication 
2561 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น