คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล

การดำเนินงานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ทำอย่างไรจึงจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ผู้ปฏิบัติงานสำคัญในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมาย คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลซึ่งวิธีดำเนินการกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาลจึงได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้ำบาดาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และผู้สนใจ

Published date : Oct 01, 2019
Publisher : -
Page : 75
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล 
300 a : Total pages 
75 
520 a : Description 
การดำเนินงานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ทำอย่างไรจึงจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ผู้ปฏิบัติงานสำคัญในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมาย คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลซึ่งวิธีดำเนินการกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาลจึงได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้ำบาดาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และผู้สนใจ 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.