ดอยสุเทพ-ปุย โมเดล การจัดการไฟป่า หมอกควัน บนความร่วมมือ
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
- 
245 a : Title 
ดอยสุเทพ-ปุย โมเดล การจัดการไฟป่า หมอกควัน บนความร่วมมือ 
260 b : Name of publisher 
- 
260 c : Date of publication 
29 ตุลาคม 2561 
300 a : Total pages 
110 
520 a : Description 
ดอยสุเทพ-ปุยโมเดล การจัดการไฟป่า หมอกควัน บนความร่วมมือ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการทำ งานของภาคีเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมถึงได้ถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยหวังว่า รหัสลับสู่ความสำ เร็จของการจัดการกับปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนหลักการ บูรณาการความร่วมมือ จะเป็นแนวทางให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้นำ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.