แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม
Published date : May 27, 2019
Publisher : -
Page : 103
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-974-286-862-8 
245 a : Title 
แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
260 c : Date of publication 
มกราคม 2554 
300 a : Total pages 
103 
520 a : Description 
ในอดีตประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทะเลไทยเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด เนื่องจากมีป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลและแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำตลอดแนวชายฝั่ง ความสมบูรณ์ของทะเลไทยเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะชาวประมงชายฝั่งมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน ส่งผลให้ทะเลไทยในปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ระบบนิเวศที่สำคัญ เช่น แนวปะการัง เสื่อมโทรมจากการประมงผิดกฎหมาย การดำน้ำท่องเที่ยงอย่างไม่อนุรักษ์ การพัฒนาชายฝั่งอย่างไม่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากแนวปะการังแล้วแหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลนก็เสื่อมโทรมลงในสภาพเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง ทำให้รายได้ของชาวประมงลดลงมีผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ รวมทั้งศักยภาพของประเทศในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.