คู่มือการออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต่ำ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดแนวคิดการออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ําขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยได้ผู้ชนะเลิศ 3 แบบ ซึ่งในกระบวนการขั้นสุดท้ายจะต้องนําแบบแนวความคิดที่ชนะการประกวดมาทําการวิจัย และพัฒนาเป็นแบบก่อสร้าง และแบบรายละเอียดเพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณะ ทั้งนี้อบก. จึงได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ - มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อดําเนินการวิจัยและออกแบบจัดทําแบบก่อสร้าง ทั้งแบบรายละเอียดบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ํา โดยมีรายละเอียดขอบเขตการทํางานดังต่อไปนี้

วันที่เผยแพร่ : Dec 24, 2018
สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 144
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือการออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต่ำ 
300 a : Total pages 
144 
260 c : Date of publication 
2556 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น